Koniunktura w budownictwie

W maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nadal pozytywnie, korzystniej niż w kwietniu, a także lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Spowodowane to jest bardziej optymistycznymi niż przed miesiącem ocenami bieżącego portfela zamówień i produkcji, przy utrzymujących się oczekiwaniach znaczącego wzrostu portfela zamówień i produkcji w najbliższych miesiącach. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest zadowalająca, a przedsiębiorcy spodziewają się dalszej jej poprawy.

Spośród badanych jednostek 3,8% deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (3,7% przed miesiącem i 2,8% w maju zeszłego roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z: kosztami zatrudnienia (barierę tę zgłasza 57% przedsiębiorstw wobec 58% w kwietniu br. i 48% w maju 2006 roku), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (54% badanych przedsiębiorstw w maju br. wobec 52% przed miesiącem i 30% w maju 2006 r.), konkurencją ze strony innych firm (51% przedsiębiorstw w maju br. wobec 53% przed miesiącem i 70% w maju 2006 roku) oraz kosztami materiałów (50% przedsiębiorstw w maju br. wobec 45% przed miesiącem i 22% w maju 2006 r.). Spośród wszystkich utrudnień wymienianych przez przedsiębiorstwa, w skali roku najbardziej zwiększyła się dotkliwość barier związanych z kosztami materiałów, niedoborem wykwalifikowanych pracowników, a także niedoborem sprzętu, materiałów i surowców (z przyczyn pozafinansowych). W najbardziej znaczącym stopniu natomiast zmalała uciążliwość barier związanych z konkurencją ze strony innych firm (z 70% w maju 2006 r. do 51%) i niedostatecznym popytem (z 35% do 20%).

Żródło: http://www.stat.gov.pl/